ПРОГРАМ ПОДРШКЕ
ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА - START UP
КОНКУРС ЈЕ ЗАТВОРЕН
 
Опредељена средства
120,000,000,00 РСД
Носиоци
Развојна агенција Србије
Активан програм
Опис пројекта
Програм је намењен физичким лицима и привредним субјектима који у тренутку подношења пријаве не послују дуже од две године, у циљу подршке самозапошљавању и унапређењa пословања привредних субјеката почетника, а који ће се бавити производњом, прерадом и услужним делатностима. Програм се спроводи на територији Републике Србије.
Општи циљ Програма је да се кроз подршку отварању нових микро, малих и средњих привредних друштава (у даљем тексту: ММСП) и предузетничких радњи, као и подстицање отварања нових радних места, омогући унапређење ефикасности и институционалне подршке њиховом пословању и развоју.
Пакет подршке обухвата: реализацију бесплатних обука, доделу бесповратних средстава и бесплатну услугу менторинга за Одабране кориснике.
Критеријуми и услови
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за учешће у Програму.
 Програм се реализује у две фазе и то:
·         I фаза Програма – Обуке и
·         II фаза Програма – Бесповратна средства и менторинг.
Услови који морају бити кумулативно испуњени за:
 
I фазу Програма - Oбуке:
за физичка лица:
·         да имају држављанство Републике Србије;
·         да у претходних 12 месеци нису имали регистровану делатност или имали учешће веће од 50% у власничкој структури неког привредног субјекта;
·         да нису осуђивани према подацима из казнене евиденције.
ММСП и предузетници:
·         да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани у АПР;
·         да су измирили све јавне приходе (порезе и доприносе);
·         да нису осуђивани за привредни преступ, нити им је правоснажном одлуком изречена заштитна мера забране обављања делатности (ММСП);
·         да им није изречена мера забране обављања делатности провером кроз прекршајну евиденцију (Предузетници);
·         да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити да је привредни субјект престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.
II фазу Програма - Бесповратна средства и менторинг:
·         да су завршили обуке предвиђене Програмом;
·         да су израдили бизнис план;
·         да су обезбедили сопствено учешће – минимално 30% средстава од укупног износа оправданих трошкова инвестиције за производне делатности и делатности прераде, односно минимум 50% за услужне делатности.
Услов за доделу бесповратних средстава и менторинга за физичка лица јесте регистрација привредног друштва, односно предузетничке радње у Агенцији за привредне регистре.
Oснивач привредног субјекта је у обавези да у року од 12 месеци од датума потписивања уговора са РАС заснује радни однос на неодређено време у том привредном субјекту, а уколико постоји више оснивача, потребно је да бар један од оснивача испуњава овај услов.
Сви Одабрани корисници имаће обавезу да:
·         послују минимум две године од тренутка потписивања уговора са РАС, и у том периоду им није дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених наведених у пословном (бизнис) плану. 
Сви Одабрани корисници који се баве услужним делатностима имаће обавезу да:
·         запосле још два лица у року од 12 месеци од датума потписивања уговора са РАС, који ће бити ангажовани уговором о раду, при чему су у обавези да послују минимум две године од тренутка потписивања уговора са РАС, и у том периоду им није дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених.
Подносиоци пријава су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у I фази Програма. У случају да подносилац пријаве током обука и консултативног процеса одлучи да промени пословну идеју, потребно је да упути захтев за промену пословне идеје са образложењем на разматрање Комисији.
Активности набавке основних средстава, као и материјала и сировина, које ће се финансирати средствима Програма, не смеју бити започете нити реализоване пре потписивања уговора са РАС.
 
Износ средстава:
 
Средства се додељују у износу до 1.000.000 динара без ПДВ,  што представља до 70% укупне нето вредности оправданих трошкова пројекта за производне делатности и делатности прераде, односно до 50% за услужне делатности.
Одабрани корисник je у обавези да обезбеди сопствено учешће од минимум 30% од укупне нето вредности оправданих трошкова пројекта за производне делатности и делатности прераде, односно минимум 50% за услужне делатности.
 
Обезбеђење:
Као средство обезбеђења за добро извршење посла Одабрани корисник по потписивању уговора са РАС доставља оверену и потписану бланко соло меницу са овереним и потписаним меничним овлашћењем. Менично овлашћење мора бити потписано и оверено у складу са Законом о платном промету, а бланко соло меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Одабрани корисници, по реализацији одобрених активности, достављају РАС извештај о реализованим активностима и пратећу документацију у складу са Уговором.
Контакт
Развојна агенција Србије

Дубравка Живковић
Саша Вељић
011 3398 900
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2019 Година предузетништва