Финансијска подршка за Start-up
КОНКУРС ЈЕ ЗАТВОРЕН
 
Опредељена средства
Министарство привреде – 150,000,000.00 РСД
Фонд за развој – 350,000,000.00 РСД
Носиоци
Фонд за развој и Министарство привреде
Активан програм
Опис пројекта
Подршка обухвата комбинацију 30% бесповратних средстава и 70% кредита Фонда за развој, као и нефинансијску подршку кроз стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција – едукација и помоћ при изради бизнис плана.
Критеријуми и услови
Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку кроз суфинансирање улагања лицима која желе да покрену сопствени посао, или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева. За средства по Програму, могу да конкуришу и клијенти који су били оснивачи и власници највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива.
Средства по овом програму могу се користити за - доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ санацију/ пословног или производног простора и куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година).
За набавку трајних обртних средстава може се користити 20% укупних финансијских средстава. 
Средства по овом програму не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру активности које су биле започете или завршене пре потписивања уговора о додели бесповратних средстава у складу са овим програмом.
Средства по овом Програму се не могу користити за:
·            примарну пољопривредну производњу;
( Примарна пољопривредна производња, у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење, а  не обухвата хладњаче, опрему за паковање, сортирање, прераду и сл)
·           трговинску или угоститељску делатност, изузев за услуге које обављају пекаре са производњом и продајом, услуге производње колача и торти и услуге кетеринга;
·           организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
·           производњу и продају оружја и војне опреме;
·           промет нафте и нафтних деривата;
  •   производњу челика и синтетичких влакана и вађење угља;
·           производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.
·           грађевинарство изузев производње грађевинских производа и занатских радова;
·           производњу алкохолних пића;
·           транспорт и саобраћај, осим доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње;
 
·         финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге и услуге истраживања тржишта и испитивања јавног мњења.
 
Средства по овом програму не могу се користити ни за пројекте привредних субјеката из осталих сектора, ако не доприносе остваривању циљева програма.
Услови за одобрење кредита и бесповратних средстава:
Износ за предузетнике
Кредит
Бесповратна средства
Укупно
минимални
280.000,00 РСД
120.000,00 РСД
400.000,00 РСД
максимални
2.100.000,00 РСД
900.000,00 РСД
3.000.000,00 РСД
Износ за правна лица
Кредит
Бесповратна средства
Укупно
минимални
280.000,00 РСД
120.000,00 РСД
400.000,00 РСД
максимални
4.200.000,00 РСД
1.800.000,00 РСД
6.000.000,00 РСД
 
  • Рок отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године.
·         Каматна стопа уз примену валутне клаузуле:
·         1,5%  годишње уз гаранцију банке
·         3%  годишње уз остала средства обезбеђења
·         у грејс периоду камате се обрачунавају и преписују главном дугу.
  • Обезбеђење кредита:
·         Гаранција пословне банке или
·         Хипотека првог реда на непокретностима и/или
·         Хипотека на пољопривредном, шумском земљишту или земљишту у грађевинском подручју које није грађевинско за износ до 500.000,00 РСД, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и/или
·         Уговорно јемство правног лица и/или
·         Залога на постојећој / будућој опреми за износ до 1.500.000 РСД  а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и/или
·         Уговорно јемство физичког лица за износ до 300.000,00 РСД а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и
·         Меница и менично овлашћење дужника.
Напомена:
Детаљна упутства и услове за коришћење кредита и садржај потребне документације можете дирекно  преузетни на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs  и  линка Фонда за развој  http://www.fondzarazvoj.gov.rs/uputstva_startup.html
 
Контакт
Фонд за развој
Мирјана Миљојковић
 
 
 
 

Copyright © 2017 Година предузетништва
 

 


Copyright © 2019 Година предузетништва