ОКВИРНИ ПЛАН ПРОМОТИВНИХ ДОГАЂАЈА ЗА 2016 – ГОДИНУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
 

Током Године предузетништва бројне организације, асоцијације и други актери спроведе велики број сопствених или заједничких активности које су од значаја за развој предузетништва или за његове поједине облике. Преглед ових догађаја, који се редовно ажурира, можете пратити на овом месту. 

Датум

Место

Догађај

Институција

ТЕМА

1. март

Београд

Сусрети-Укључивање жена предузетница у ланце добављача

ПКС, Удружење пословних жена, Форум за развој предузетништва жена

Подршка развоју женског предузетништва

1. март

 

Кикинда

Прeдстaвљaњe Студиje извoдљивoсти увoђeњa дуaлнoг мoдeлa у срeдњe стручнo oбрaзoвaњe

ПКС

Дискусиja o нaлaзимa Студиje и рaзмeнa мишљeњa у циљу изрaдe рeлeвaнтнoг зaкoнскoг oквирa

2. март

Крагујевац

Караван предузетништва

ПКС, СКОНУС, Привредни форум младих

Омладинско предузетништво

3. март

Пожаревац

Прeдстaвљaњe Студиje извoдљивoсти увoђeњa дуaлнoг мoдeлa у срeдњe стручнo oбрaзoвaњe

ПКС

Дискусиja o нaлaзимa Студиje и рaзмeнa мишљeњa у циљу изрaдe рeлeвaнтнoг зaкoнскoг oквирa

4-5. март

Београд

Прoмoциja прeдузeтништвa:   Студeнтски привредни фoрум

ПКС, ЦEДEM

Упoзнaвaњe студeнaтa сa пojмoвимa прeдузeтништвa рaди пoкрeтaњa сoпствeнoг бизнисa, сa прaвилимa дoбрoг jaвнoг нaступa, oглaшaвaњa путeм друштвeних мрeжa, и другим тeмaмa

8. март

 

Београд

Пaнeл КИФ ЗБ “Рeгиoнaлнa сaрaдњa и унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти”

 

ПКС

Дискусиja нajeминeнтниjих прeдстaвникa приврeдa зeмaљa рeгиoнa ЗБ нa тeму успeшних мoдeлa рeгиoнaлнe сaрaдњe и рaзмaтрaњe мoгућнoсти рeгиoнaлнoг пoвeзивaњa и зajeдничкoг нaступa MСП, пoсeбнo нa  трeћим тржиштимa

8-9. март

Београд

TAIEX Workshop – COSME програм

ПКС, МП, COSME програм

COSME програм

9. март

Берлин, Немачка

Б2Б сусрети -  ITB 2016

Универзитет у Нишу

ЕЕН мрежа

9. март

Ковачица

Округли сто: „Женско предузетништво – Потенцијал за развој“

ПКС

Подршка женском предузетништву

10.март

Крагујевац

Сајам  за промоцију предузетничких идеја и предузетништва   у оквиру пројекта “Шанса за нови почетак“

Српска асоцијација менаџера, DNA,ENECA

Подршка покретању сопственог пословања

8.-10.март 2016

Копаоник

    Економски форум на Копаонику

МП

Савез економиста Србије и Удружење коорпоративних директора

10-11. март

Сплит

Учешће на kick off meeting-у за подношење предлога пројекта у оквиру Јадранско-Јонске иницијативе

Конференција - SMEs development in the EU Strategies for Adriatic and Ionian Region and the Danube Region

ПКС

 Институт Михајло Пупин

Јадранско- Јонска иницијатива ЕЕН мрежа

14-15. мaрт 2016

Кортрајк, Белгија

Учeшћe нa пoслoвним сусрeтимa у oквиру сajмa „TAВOЛA 2016“  у Кoртрajку

ПКС, Институт Михајло Пупин

ЕЕН мрежа

14-18 март

Хановер, Немачка

Коорганизација Б2Б сусрета Future Match 2016 at CeBIT

Бизнис инкубатор Нови Сад

ЕЕН мрежа

14-17. март

Moсквa, Русија

Сajaм „Modern Bakery“ – пoсeтa приврeдникa

ПКС

Пoвeћaњe мoгућнoсти сaрaдњe у сeктoру. Прoмoциja извoзa

15. март

Златибор

Караван омладинског предузетништва

ПКС, СКОНУС, Привредни форум младих

Омладинско предузетништво

16.март

Београд

Панел дискусија - МСП - Иновативан партнер у развоју компанија

ПКС

Развој и унапређење пословања

17. март

Панчево

Организација инфо дана – COSME и H2020

ПКС

Промоцију ЕУ фондова за подршку МСПП

17. март

Београд

Пoслoвнa мисиja Бeлгиje у Србиjи - мултисeктoрски Б2Б рaзгoвoри српских и бeлгиjских кoмпaниja

ПКС

Пoбoљшaњe сaрaдњe бeлгиjских и српских кoмпaниja нaрoчитo у прeхрaмбeнoм сeктoру уз oргaнизaциjу рeципрoчнe мисиje у Брисeлу

18.март

Београд

Такмичење ученичких компанија

Достигнућа младих у Србији

Регионално такмичење ученичких компанија са територије Београда

18.март

Лесковац

„Да ли ваше предузеће може да убрза раст и иде у интернационализацију?”

РЦ Лесковац

Радионица за мала и средња предузећа

21.март

Београд

Ставови грађана о предузетништву

ПКС

Презентација истраживања Светске банке о ставовима грађана о предузетништву

21. март

Београд

Кoнфeрeнциja ‘’Рaзвoj квaлификaциja, инoвaциje И инвeстициje – пут кa квaлитeтниjoj рaднoj снaзи’’

ПКС, пaртнeри Eвoпскa трeнинг фoндaциja, Mинистaрствo прoсвeтe и Сaвeт зa срeдњe стручнo oбрaзoвaњe и oбрaзoвaњe oдрaслих

Успoстaвљaњe oквирa сaрaдњe oбрaзoвнoг и пoслoвнoг сeктoрa

22. март

Ниш

Караван омладинског предузетништва

ПКС, СКОНУС, Привредни форум младих

Омладинско предузетништво

Мaрт

Београд

„Пoглaвљe 20-o чeму прeгoвaрaмo“

ПКС у сaрaдњи сa Mинистaрствoм приврeдe

Упoзнaвaњe члaницa ПКС сa прeгoвaрaчким прoцeсoм

24.март

Ниш

HORIZON 2020 – Инфо дан о могућностима финансирања

Универзитет у Нишу

ЕЕН мрежа

24.март

Обреновац

Представљање Године предузетништва

Привредна комора Београд и РА Београд

Представљање програма

25.март

Лозница

Коференција Снага и креативност жене у пословању

РА Лозница, УПЖ "Креативна визија", Регионална привредна комора Ваљева и град Лозница

Женско предузетништво

29.март

Крагујевац

Организација инфо дана – COSME и H2020

ПКС

Промоција ЕУ фондова за подршку МСПП

30.март

Београд

Ауреа 2016

Портал Е капија

Доделе награда компанијама за иновативност, друштвену корисност и финансијски потенцијал

30.март

Београд

 Представљање Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији

 Фонд за иновациону делатност, ПКС

Иновације у привреди

31.март

Сомбор

Сајам  за промоцију предузетничких идеја и предузетништва   у оквиру пројекта “Шанса за нови почетак“

Српска асоцијација менаџера, DNA,ENECA

Подршка покретању сопственог пословања

31.март

Златибор

Привредни форум младих

ПКС, Привредни форум младих

Омладинско предузетништво

1. април

Горња Радгона, Словенија

Б2Б сусрет

Matchmaking event „MEET4BUSINESS“

Иновациони центар машинског факултета

ЕЕН мрежа

4.април

Београд

Удружење предузетника -Покрени се за посао

ENECA, МП, ПКС

Подршка покретању сопственог пословања

4. април

Лисабон, Португалија

Састанак секторске групе за женско предузетништво

Институт Михајло Пупин

ЕЕН мрежа

4.-5. април

Линц, Аустрија

Састанак Секторске групе за ИКТ

Бизнис инкубатор Нови Сад

ЕЕН мрежа

5.април

Шајкаш

Пројекат социјално предузетништво – Доручак на салашу Филипус Шајкаш

Министарство омладине и спорта и Министарство рада Министарство привреде

Пример добре праксе

Социјално предузетништво

5.април

Крагујевац

Представљање Године предузетништва

РА Крагујевац

Промоција програма

6. април

Линц, Аустрија

Коорганизација Б2Б  Matchmaking at the IT Summit 2016

Бизнис инкубатор Нови Сад

ЕЕН мрежа

6.април

Ћуприја

Представљање Године предузетништва

РА Крагујевац

Промоција програма

7.април

Сомбор

Организација инфо дана – COSME и H2020

ПКС

Промоција ЕУ фондова за подршку МСПП

9. април

Софија, Бугарска

Б2Б сусрети INDUSTRYMATCHMAKING - IMM2016

Универзитет у Нишу

ЕЕН мрежа

11.април

Београд

Караван омладинског предузетништва -Привредни форум младих 2016: Не чекајмо прилике, створимо

ПКС, СКОНУС, Привредни форум младих

Министарство привреде

Омладинско предузетништво

11.април

Београд

Регионалана конференција о женском предузетништву Србије и Републике Српске

НВО Центар за транзицију и људска права Спектар, Центар за подршку социјално искљученим категоријама грађана Корак даље, Центар за маме и Удружење Јелек.

Женско предузетништво

12.април

Крушевац

Представљање Године предузетништва

РА Крушевац

Стандардизовани сет услуга

14.април

Београд

Пословни сусрети Србија-Аустрија

ПКС и ПК Аустрије

Пословни сусрети

15.април

Суботица

Трибина: Промоција Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији

РПК Суботица и Центар за иновације ПКС

Иновације

18.април

Александровац

Представљање Године предузетништва

РА Крушевац

Стандардизовани сет услуга

18.април

Врање

Представљање Европског ПРОГРЕСА

Развојни програм Европски ПРОГРЕС

Европски програми

18.април

Београд

Кoнфeрeнциja мeђунaрoдних пoслoвних сусрeтa „Future of Building“

ПКС И ПК Aустриje

ЕЕН

19.април

Лесковац

Представљање Године предузетништва

РЦ Лесковац

Стандардизовани сет услуга

19.април

Лесковац

Сајам  за промоцију предузетничких идеја и предузетништва   у оквиру пројекта “Шанса за нови почетак“

Српска асоцијација менаџера, DNA,ENECA

Подршка покретању сопственог пословања

19.април

Бујановац

Представљање Европског ПРОГРЕСА

Развојни програм Европски ПРОГРЕС

Европски програми

20.април

Краљево

Представљање Године предузетништва

АРРА Краљево

Стандардизовани сет услуга

20.април

Београд

Конференција „Луксембург – Ваша нова дестинација за пословање у Западној Европи“

ПКС и Привредна комора Луксембурга

Пословни сусрети

20.април

Београд

Панел „Са којим јавним политикама подржати развој кластера“

Економски пословни форум, Европски покрет у Србији, ПКС, ЕЕН

Кластери, развој пословања

20.април

Лесковац

Представљање Европског ПРОГРЕСА

Развојни програм Европски ПРОГРЕС

Европски програми

21.април

Књажевац

Представљање Европског ПРОГРЕСА

Развојни програм Европски ПРОГРЕС

Европски програми

22.април

Пожаревац

Организација инфо дана – COSME и H2020

ПКС

Промоција ЕУ фондова за подршку МСПП

25.-29. април

Хановер

Meђунaрoдни сajaм индустриjских тeхнoлoгиja Hannover messe

РАС

ПКС

Интернационализација пословања

25.април

Ниш

Представљање Европског ПРОГРЕСА

Развојни програм Европски ПРОГРЕС

Европски програми

25.април

Ниш

Представљање Године предузетништва

РРА Југ и Регионална привредна комора Ниш

Стандардизовани сет услуга

26. април

Нови Пазар

Представљање Европског ПРОГРЕСА

Развојни програм Европски ПРОГРЕС

Представљање програма

27.април

Пријепоље

Представљање Европског ПРОГРЕСА

Развојни програм Европски ПРОГРЕС

Представљање програма

28.април

Ивањица

Представљање Европског ПРОГРЕСА

Развојни програм Европски ПРОГРЕС

Представљање програма

4.мај

Неготин

Представљање Године предузетништва дијаспори

РАРИС Зајечар

Стандардизовани сет услуга

4.мај

Нови Пазар

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РРА „СЕДА“ – Нови Пазар

Стандардизовани сет услуга

5.мај

Краљево

Промоција предузетништва и предузетничког духа

РА Краљево

Стандардизовани сет услуга

5.мај

Бачка Топола

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

ПАНОРЕГ Суботица

Стандардизовани сет услуга

6.мај

Бујановац

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РЦ Лесковац

Стандардизовани сет услуга

6.мај

Прешево

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РЦ Лесковац

Стандардизовани сет услуга

6.мај

Пирот

Програм подршке пословној институционалној инфраструктури, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP, Година предузетништва

РРА ЈУГ Ниш

Стандардизовани сет услуга

6.мај

Књажевац

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP, Европски прогрес

РАРИС Зајечар

Стандардизовани сет услуга

9.мај

Владичин Хан

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РЦ Лесковац

Стандардизовани сет услуга

9.мај

Ивањица

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РА Краљево

Стандардизовани сет услуга

9.мај

Прокупље

Програм подршке пословној институционалној инфраструктури, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP, Година предузетништва

РРА ЈУГ Ниш

Стандардизовани сет услуга

9.мај

Београд

Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РА Београд

Стандардизовани сет услуга

09.мај

Свилајнац

Промоција Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и Програм подршке почетницима за започињање посла- START UP

РА Крагујевац

Стандардизовани сет услуга

9.мај

Ириг

Представљање Године предузетништва

РРА Срем Рума

Стандардизовани сет услуга

10.мај

Кањижа

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

ПАНОРЕГ Суботица

Стандардизовани сет услуга

10.мај

Крупањ

Година предузетништва- јавни позиви

РРА Лозница

Стандардизовани сет услуга

10.мај

Панчево

Година предузетништва- јавни позиви

РЦ Банат Зрењанин

Стандардизовани сет услуга

10.мај

Врање

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РЦ Лесковац

Стандардизовани сет услуга

11.мај

Нови Сад

Промоција програма подршке МСП

Регионална развојна агенција Бачка

Стандардизовани сет услуга

11.мај

Ужице

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РРА Златибор Ужице

Стандардизовани сет услуга

11. мај

није дефинисано

Састанак Секторске групе за материјале, нано и биотехнологије

Иновациони центар машинског факултета

ЕЕН мрежа

12.мај

Крушевац

Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP,

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подшку за почетнике у пословању

РА Крушевац

Стандардизовани сет услуга

12.мај

Лесковац

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РЦ Лесковац

Стандардизовани сет услуга

12.мај

Инђија

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РРА Срем Рума

Стандардизовани сет услуга

12.мај

Власотинце

Година предузетништва, Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP

РЦ Лесковац

Стандардизовани сет услуга

12. мај

Мајнц, Немачка

EU Brokerage event on Key Enabling Technologies in Horizon 2020

Иновациони центар машинског факултета

ЕЕН мрежа

15-17. мај

Београд

Национално такмичење – Пословни изазов

Достигнућа младих у Србији

Омладинско предузетништво

16.мај

Пожаревац

Представљање Године предузетништва

РРА Пожаревац

Стандардизовани сет услуга

16. мај

Нови Сад

Организација међународних пословних сусрета Агро Б2Б

ПКС

ЕЕН мрежа

16. мај

Нови Сад

Промоција услуга ЕЕН мреже – Пољопривредни сајам у Новом Саду

ПКС

ЕЕН мрежа

16. мај

Нови Сад

Организација агро Б2Б сусрета у оквиру Пољопривредног сајама у Новом Саду

Бизнис инкубатор Нови Сад, Институт Михајло Пупин

ЕЕН мрежа

26.мај

Аранђеловац

Представљање Године предузетништва

РА Крагујевац

Стандардизовани сет услуга

26. мај

Кочеали, Турска

Match4Industry

Институт Михајло Пупин

ЕЕН мрежа

Мај

Крагујевац

Промоција COSME програма и других програма за подршку развоју предузетништва

РЕДАСП – Каргујевац РАС, МП

Промоција програма за подршку развоју предузетништва

Мај

Ужице

Промоција COSME програма и других програма за подршку развоју предузетништва

РРА Златибор, РАС, МП

Промоција програма за подршку развоју предузетништва

Мај

Зрењанин

Промоција COSME програма и других програма за подршку развоју предузетништва

РЦР Банат, РАС, МП

Промоција програма за подршку развоју предузетништва

Мај

Крушевац

Промоција COSME програма и других програма за подршку развоју предузетништва

РРА Расинског округа, РАС, МП

Промоција програма за подршку развоју предузетништва

Мај

Зајечар

Промоција COSME програма и других програма за подршку развоју предузетништва

РАРИС, РАС, МП

Промоција програма за подршку развоју предузетништва

Мај

Краљево

Промоција COSME програма и других програма за подршку развоју предузетништва

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, РАС, МП

Промоција програма за подршку развоју предузетништва

Мај/Јун

Крагујевац

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

РЕДАСП – Каргујевац РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

Мај/Јун

Ужице

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

РРА Златибор, РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

Мај/Јун

Зрењанин

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

РЦР Банат, РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

Мај/Јун

Крушевац

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

РРА Расинског округа, РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

Мај/Јун

Зајечар

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

РАРИС, РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

Мај/Јун

Краљево

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

Мај/Јун

Београд

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

РРА и европске интеграције Београд, РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

Мај/Јун

Лесковац

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

Мај/Јун

Суботица

Промоција предузетничког духа код младих у средњим школама и факултетима

РРА Панонрег, РАС, МП

Промоција омладинског предузетништва

мај – децембар

Крагујевац

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

РЕДАСП – Каргујевац РАС, МП

SME WEEK

мај– децембар

Ужице

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

РРА Златибор, РАС, МП

SME WEEK

мај – децембар

Зрењанин

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

РЦР Банат, РАС, МП

SME WEEK

мај – децембар

Крушевац

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

РРА Расинског округа, РАС, МП

SME WEEK

мај – децембар

Зајечар

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

РАРИС, РАС, МП

SME WEEK

мај – децембар

Краљево

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, РАС, МП

SME WEEK

мај – децембар

Београд

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

РРА и европске интеграције Београд, РАС, МП

SME WEEK

мај – децембар

Лесковац

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа РАС, МП

SME WEEK

мај – децембар

Суботица

SME WEEK – догађај у оквиру европске недеље МСПП – промоција предузетништва

РРА Панонрег, РАС, МП

SME WEEK

мај – јул

Зајечар

Ресурс центар за имплементацију система електронских грађевинских дозвола

РАРИС / НАЛЕД

Имплементацију система електронских грађевинских дозвола

Мај

Србија – накнадно одредити

Посета компанијама и промоција услуга ЕЕН мреже

ПКС

ЕЕН мрежа

Мај

Београд

Трибина са реформским саветима за следећу владу Србије

Либек

Економске реформе

мај – јун

Крушевац

Кластери као механизам пословног удруживања-радионица

РРА Расинског округа

Подршка пословном удруживању

3.-5. јун

Суботица

Промоција предузетништва у оквиру Међународног и регионаног сајма приведе Суботица

РРА Панонрег

Развој предузетнишва

Јун

Србија – накнадно одредити

Посета компанијама и промоција услуга ЕЕН мреже

ПКС

ЕЕН мрежа

Јун

Марибор, Словенија

Компанијска мисија Марибор, Словенија

Универзитет у Нишу

ЕЕН мрежа

Јун

Београд

Промоција књиге “The Great Rebirth” / “Велики препород” писане од стране великих реформатора из Централне И Источне Европе

Либек

Економске реформе

Јул

Зајечар

Округли сто са повратницима из иностранства и запосленима у иностранству / започињање сопственог пословања у матици – могућности и изазови

РАРИС

Повратници из иностранства

Септембар

Београд

Марш пореских обвезника

Либек

Економске реформе

5. – 6. септембар

Бачка Топола

Промоција предузетништва у оквиру Сајма пољопривреде и привреде “ЕXПО 2016”

РРА Панонрег

Промоција предузетништва

Период између 15.-20. октобар

Београд

Конференција на тему “Спровођење  поспешивање стартап екосистема – одговор на потребе младих предузетника“

ПКС, СКОНУС, Привредни форум младих

Промоција омладинског предузетништва

Новембар

Београд

Реформска конференција

Либек

Економске реформе

Јесен

Прибој

Consumers Info дани за набавку енергента у Трговинско логистичким центрима за биомасу

РРА Златибор/БиоРЕС пројекат

Биомаса

Јесен

Бајина Башта

Consumers Info дани за набавку енергента у Трговинско логистичким центрима за биомасу

РРА Златибор/БиоРЕС пројекат

Биомаса

 

 


Copyright © 2019 Година предузетништва